Büyükşehir'e 40 memur alınacak.. İşte istenilen o şartlar!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ilk defa memur olacak 30 zabıta ve 10 itfaiye eri olacak şekilde memur alımının şartları bugün yayınlanan Resmi Gazete'de yer aldı. İşte memur olmak isteyenlerin taşıması gereken o şartlar...

Büyütmek için resme tıklayın

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda
belirtilmiştir.

1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:


İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:


a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
f) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen A, en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:


Başvuru sırasında;
● Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(www.sakarya.bel.tr) temin edeceklerdir.
● Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
● Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
● Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
● Hangi kadroya müracaat Piabet edeceğine dair başvuru dilekçesi, (Sadece bir kadro için
başvuruda bulunabilir.)

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:


Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
● Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28/09/2020’den 02/10/2020 Cuma günü saat
17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde
Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri
gerekmektedir.
● Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediyemiz tarafından
yapılacaktır.
● Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:


a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (www.sakarya.bel.tr) resmi internet
sayfasından ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:


Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; Zabıta
Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 03/11/2020 Salı günü, İtfaiye Eri alımı için sözlü ve
uygulamalı sınav 05/11/2020 Perşembe günü Saat 09:00 da başlamak üzere Mithatpaşa Mahallesi
Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı
gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde
yapılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
● Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:


● Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
● Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
● Sınavda değerlendirme;
- Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
- İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
● Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
● Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan
edilir.
● Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
● En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinde (www.sakarya.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.sakarya.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

22 Ağu 2020 - 13:38 Sakarya/ Geyve- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak geyvelim.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan geyvelim.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler geyvelim.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı geyvelim.com değil haberi geçen ajanstır.